ÖNSÖZ

Gagouz dili blog'una HOŞ GELDINIZ!

Bu site okul hem universite üüredicilerinä, üürencilerä, studentlerä deyni kuruldu. Umut ederim, ki verili informaţia faydalı olur.

вторник, 24 ноября 2015 г.

Literatura derslerinin sistemi

Literatura derslerinin sistemi

I.                 Eni bilgilerin üzerinä diskuţianın geçirilmsi.
1.     Giriş ders
a)   Epokanın, periodunun açıklanması (oğuz-dedelär, klasik, zamandaş)
b)   Yazıcının biografiası için haberlär. Strukturası:
-         yazıcının biografiasının sayımnığını belli etmäğä;
-         filmin (diafilmin) ya da dokumentlerin gösterilmesi (üüredici açıklăr);
-         biografiayı skematik kurmağa, önemli dataları belli etmäğä, yazıcının yaratmalarını belli etmäğä, angılarını okumalılar;
-         kritik materialının kullanılması. Başka yazıcılar D. Kara Çoban için. (metodlar: açıklamak, dokumentlerä komentaria yapmak).
c)    Literar eserinin analizi hem fikirlerini açıklamak dersi (euristik konversaţiası)
d)   Literar eserinin genel karakteristikası.
Literar eserinin analizi hem fikirlerini açıklamak dersi hem literar eserinin genel karakteristikası dersi arasında başkalıklar: literar analizi dersi taa derindän eseri bakăr (eserin genel karakteristikası), sade özel aspektleri bakăr. Ilk tip ders - sade 1 eserin temelindä karakteristika yapılăr, ikinci tip ders – bir kaç eserin temelindä. Literar analizindä kullanılan metod – problemni konversaţia. Literar eserinin genel karakteristikası dersindä kullanılan metod – fikirini açıklamak. Literar analizi yapmağa deyni bütün yaratmayı okumalılar. Literar eserinin genel karakteristikası dersindä  fragmentli okumak eterli.

II.               Literatura derslerindä bilgilerin kavilenmesi (sözlü ya da takrir olabilir; sintez dersi)
a)   bilgileri düzenä koymak hem kaviletmek dersi
Böylä tip derslär geçiriler, ki yazıcının erini hem lâzımnığını gagouz literaturasında belli etmäğä, ya da istorik periodunun aspektlerini urgulamağa. Kullanılan metodlar hem çalımnar: konversaţia, grupta iş, literar kaynakları.
                                   
b)   Kaviletmek hem sintez dersi (çıkışlar yapılăr)
Böylä tip derslär üürencilerin estetik düşünmeklerini, bilgilerin hem becermeklerin kendi başına edinmesini  saalăr.

Sţenariası:
a)    kaviletmek temanın belli edilmesi, planın, bibliografianın önceki haberlenmesi
b)   kaviletmek dersinin örüyüşü
-         plandan idealar taftaya yazılărlar;
-         hazırlanmış material aktuallanăr;
-         problemnerin üzerinä diskuţialar geçiriler, referatlar okunăr;
-         temanın üzerinä özetlemek hem kantarlamak gerçekleştiriler.
c)    Plan hem bibliografia gelän temaya için açıklanăr.

Sintez dersi analiz dersinin rezultatı gibi olarak var kolay gerçeklensin.
Literar/nonliterar textlän iş. Algoritm.

·          Lexikaylan iş (semantize etmek, sınaşlamak, aklında tutmak)
·          Ilk okumanın geçirilmesi
·          Okumak – model
·          Textin içindekiliyini annamak
·          Ikinci okumak – model (üüredici, üürenci)
·          Ayırma (seçmä) okumak
·          Soruşları cuvaplamak
·          Texti fragmentlerä lojik hem semantik pay etmek hem adlamak (texttän laf birleşmelerinnän, söyleyişlärlän h.b.)
·           Planın kurulması
·          Texti adlamak/adını diyiştirmek
·          Bir fragmentin annadılması
·          Içindekiliyin annadılması, bir personajın adından (I, III üzdä)
·          Personajların karakteristikası
·          Texti özetlemek (rezüme yapmak)
·          Dialogların kurulması
·          Yaratmalı sınaşlar
·          Dialogu devam etmek/ diyiştirmek
·          Subiekti devam etmek/diyiştirmek
·          Dartışmalar
          h.b.


При копировании статьи ссылка на оригинал обязательна!

Следующие Предыдущие Главная страница

Blogger Template by Blogcrowds