ÖNSÖZ

Gagouz dili blog'una HOŞ GELDINIZ!

Bu site okul hem universite üüredicilerinä, üürencilerä, studentlerä deyni kuruldu. Umut ederim, ki verili informaţia faydalı olur.

понедельник, 25 апреля 2011 г.

Dersä analiz yapmak isteyişleri


1. Organizatorik etapı / aktuallamak
1. Üüredici eni temanın niyetlerin  hem önceki materialın aralarında baalantı yaptı mı? Cuvap pozitiv saydı, nicä?
     -  üürencilerä önceki üürenilmiş temayı kullansınnar ya da tekrarlasınnar teklif edip
    -  dikatin çekilmesi sınaşların, türlü metodların, didaktik oyunnarın yardımınnan h.b.
    - başka variantlar
2. Eni temaya giriş
2. Üürencileri eni temaya konsentre edäbildi mi? Cuvap pozitiv saydı, nicä?
   - vizual materialın yardımınnan
   - soruşların yardımınnan
   - bir situaţianın yazdırılması
   - şaka / oluş annadıldı
   - başka variantlar
3. Üüredici dersin niyetlerini belli etti mi? Nicä?
    - niyetleri haberleyip
    - urgulayıp dersin niyetlerinin  lâzımnığını yaşamakta da
    - variantlar
3. Ei temanın verilmesi
4. Üüredici eni informaţiaylan üürencilerin bilgilerini zenginneti mi? Nicä?
    -  didaktik materialını / resimneri kullanıp
    -  yazdırmak ya da açıklamak yolunnan
    - soruşların yardımınnan
    - variantlar
5. Eni materialın kullanılması için üüredici model / örnek teklif etti mi? Nicä?
   - örneklär teklif edildi
   - önemli momentlär urgulandı
   - variantlar
6. Ki geçmäğä dersin başka etapına, üüredici üürencilerin bilgilerini kantarladı mı? Nicä?
   - soruşların yardımınnan, angıları non-verbal cuvap ister (el, kafa jestleri)
   - gözedip klası, yaklaşıp her bir üürenciyä da kontrol edip
   - üürencilär soruşları cuvaplasınnanr teklif edip, individual
    - variantlar
4. Kullanmak etapı
1. Eni bilgileri kullanmağa deyni uygunnuk teklif edildi mi?­ Nicä?
    - didaktik materialının yardımınnan, angısı üürenmek proţesini kolaylaştırăr
    - grupta iş, çiftä iş
    - türlü metodların, çalımnarın yardımınnan (sözlü, auditiv, yazılı)
    - variantlar
2. Üürencilerin işini önderäbildi mi?  Nicä?
   - üürencileri göz altında tutup
   - grupta iş ya da individual iş kullanıp
   - klasta gezip hem gözedip
    - variantlar
3. Feedback′ın geçirilmesi gerçeklendi mi? Nicä?
   - dooru cuvapları teklif edip
   - üürencilerdän dooru cuvap isteyip
   - dooru cuvap hepisi üürencilerdän isteyip, ki başka-başka bakışları, fikirleri identifikaţialamağa
   - variantlar
5. Kaviletmek etapı
4. Üüredici dersin niyetlerinin gerçeklenmesini  kantarladı mı­? Nicä?
   - yazılı sınaş teklif edip
   - testin yardımınnan
   - eni  kazanılmış bilgileri hem becermekleri praktikada kullanıp
   - variantlar
6. Çıkışların geçirilmesi
5. Eni materialı bir situaţiada kullanmağa teklif edildi mi? Faydalı mı üürencilerin real yaşamasında? Nicä?
   - soruşların yardımınnan
   - teklif edip, ki üürencilär bir kaç text evdä kursun
   - üürencilerä teklif edip, kendi fikirlerini, bakışlarını açıklasın
   - başka variantlar.


При копировании статьи ссылка на оригинал обязательна!

Okul kiyadı

Okul kiyadı nedir?
Okul kiyadının rolu/ eri üürenmek-üüretmek proţesindä.

      Okul kiyadı, ofiţial dokumentidir, angısı okul kurrikulum’unun niyetlerini ilerleder hem konkretize eder, bilgilerin hem becermeklerin sistem uurunda türlü operaţional didaltik birciklerinin yardımınnan kazanılmasını saalăr: ünitelär (bölümnär), ders grupları h.b. (S.Kristea „Pedagojik terminnär sözlüyü”).

     Okul kiyadı, didaktik instrumentidir, ki üürenmek-üüretmek proţesini ilinnetmek için, üürenciyä deyni tiparlanmıştır. (G.Roegiers).


Okul kiyadının funkţiaları G.Roegiers’ä görä
 •      Bilgi vermek funkţiası
 •    Becermeklerin hem kompetenţianın kurulmasını saalăr
 •      Bilgileri kaviletmek funkţiası
 •     Bilgileri kantarlamak funkţiası
 •      Becermeklerin kullanılması, aplikativ funkţiası
 •     Kultural hem sosyal terbi etmek funkţiası
Didaktik      üçköşeliyinin       açıklanması
bilgilär - üürenci - üüredici
 • Okulda verilän bilgilär, bilim bilgilerindän başkalanărlar (bilim informaţiasını
didaktik uuruna geçirmek lâzımdır).
 • Okul kiyadı didaktik üç köşeliyini lâzım bütünneştirsin
Okul kiyadının dört funkţiası üürediciya deyni.

1.    üüredici – bilgi
En iyi üüredici hepisi bilim bilgilerinä saabi olamaz: teoretik, praktik h.b.
Bu üzerä, ürenciyä mi, üürediciyä mi deyni, okul kiyadı genel bilim funkţiasını lâzım teklif etsin. Okul kiyatlarını kuran autorlar bilim bilgilerinä saabi olmalı.

2.    üürenci – bilgi
Üürenci ne kadar taa kolay bilim bilgilerini kabul etmeli. Okul kiyadı türlü becermeklerin kazanılması için metodlar teklif etmeli. Okul kiyatlarını kuran autorlar pedagojik bilgilerinä saabi olmalı.

3.    üüredici – üürenci
Okul kiyadı üürediciya, üürencinin önündä bulunup, yardım etmeli: nicä dersleri organize etsin, ki üürenmeyi uygunnaştırsın, başka laflarlan, üürenmek-üüretmek proţesini organize etsin.

4.    Kazanılmış bilgileri kantarlamak
Nicä okul kiyadının yardımınnan üürencilerin bilgilerini kantarlayalım.
Üürenciyi kantarlamağa kolay diyildir. Bu bir zor proţestir.
Hepisini yukarıda söylenmişleri üüredicinin kiyadı (kılavuz) lâzım ilerletsin.
Kılavuz iyidir, açan:
-         üürediciya derslerä iyi hazırlanmağa yardım eder.

Üüredicinin hakı var:
 •      Alternativ kiyatları kullansın
 •    Personal (özel) kiyatlarını, informaţiasını kullansın
N.B. Kiyat kurrikulumun baş ideasını lâzım realize etsin.
Okul kiyadı kullanılăr:
 •    Düşünceli
 •      Seçmeli
N.B. Üüredici kiyadın algoritmini diyiştiräbilir, ama argumentli.

При копировании статьи ссылка на оригинал обязательна!

Следующие Предыдущие Главная страница

Blogger Template by Blogcrowds